Podmienky používania webovej stránky

PRED POUŽITÍM TEJTO STRÁNKY SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY

V týchto podmienkach používania (spolu s dokumentmi uvedenými v týchto podmienkach) sú uvedené podmienky, ktoré musíte dodržiavať pri používaní našej webovej stránky svetlá.sk („naša stránka“), či už ako hosť alebo ako registrovaný používateľ. Používanie našej stránky zahŕňa prístup k našej stránke, prezeranie jej obsahu alebo registráciu na používanie našej stránky.

Skôr ako začnete používať našu stránku, pozorne si prečítajte tieto podmienky používania, pretože sa budú vzťahovať na vaše používanie našej stránky. Odporúčame, aby ste si vytlačili ich kópiu pre budúcu potrebu.

Používaním našej stránky potvrdzujete, že máte 18 alebo viac rokov. Taktiež potvrdzujete, že akceptujete tieto podmienky používania a súhlasíte s ich dodržiavaním.

Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami používania, nesmiete našu stránku používať.


Iné platné podmienky

Tieto podmienky používania odkazujú na ďalšie podmienky uvedené nižšie, ktoré sa vzťahujú aj na používanie našej stránky:

 • Naše zásady ochrany osobných údajov, ktoré stanovujú podmienky, za akých spracúvame osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme alebo ktoré nám poskytujete.
 • Naše zásady používania súborov cookie, ktoré obsahujú informácie o súboroch cookie používaných na našej stránke.
 • Naše zásady používania, ktoré stanovujú dovolené a zakázané spôsoby používania našej stránky. Pri používaní našej stránky musíte dodržiavať tieto zásady používania.

Ak nakupujete tovar z našej stránky, naše obchodné podmienky sa budú vzťahovať na predaj.


Informácie o nás

Svetlá.sk je stránka prevádzkovaná spoločnosťou Lampenwelt GmbH (my). Sme spoločnosť s ručením obmedzeným zaregistrovaná v Nemecku pod číslom HRB 8407 a naše sídlo sa nachádza na adrese Seelbüde 13, 36110, Schlitz, Nemecko, ktorá je zároveň našou hlavnou obchodnou adresou. Naše IČ pre DPH je DE 815 559 897.

Zmeny v týchto podmienkach

Tieto podmienky používania môžeme kedykoľvek revidovať zmenou a doplnením tejto stránky.
Túto stránku preto z času na čas skontrolujte, aby vám neunikli zmeny, ktoré vykonáme, keďže sú pre vás záväzné.

Zmeny na našej stránke

Z času na čas môžeme aktualizovať našu stránku a obsah môžeme kedykoľvek zmeniť. Upozorňujeme však, že akýkoľvek obsah zverejnený na našej stránke môže časom zastarať a my nie sme povinní ho aktualizovať.

Nezaručujeme, že naša stránka alebo akýkoľvek jej obsah nebude obsahovať chyby alebo opomenutia.

Prístup na našu stránku

Naša stránka je k dispozícii bezplatne.

Nezaručujeme, že naša stránka alebo jej obsah budú vždy dostupné alebo že prístup bude neprerušovaný. Prístup na našu stránku je povolený len dočasne. Môžeme pozastaviť, stiahnuť, prerušiť alebo zmeniť celú alebo akúkoľvek časť našej stránky bez upozornenia. Nebudeme sa vám zodpovedať, ak naša stránka nebude dostupná z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek k dispozícii v ľubovoľnom čase alebo počas akéhokoľvek obdobia.

Nesiete zodpovednosť za to, že urobíte všetky potrebné opatrenia, aby ste mali prístup na našu stránku.

Taktiež nesiete zodpovednosť za to, aby všetky osoby, ktoré majú prístup na našu stránku prostredníctvom internetového pripojenia, vedeli o týchto podmienkach používania a iných platných podmienkach a aby ich dodržiavali.

Vaše konto a heslo

Ak si vyberiete alebo vám v rámci našich bezpečnostných postupov bude poskytnutý identifikačný kód používateľa, heslo alebo akýkoľvek iný údaj, musíte s týmito informáciami zaobchádzať ako s dôvernými. Nesmiete ich prezradiť žiadnej tretej strane.

Máme právo kedykoľvek deakivovať akýkoľvek identifikačný kód používateľa alebo heslo, ktoré ste si vybrali vy alebo ktoré sme vám pridelili, ak ste podľa nášho odôvodneného názoru porušili niektoré z ustanovení týchto podmienok používania.

Ak viete alebo máte podozrenie, že niekto iný ako vy pozná váš identifikačný kód používateľa alebo heslo, musíte nám to bezodkladne oznámiť na info@svetla.sk.

Práva duševného vlastníctva

Sme vlastníkom alebo užívateľom licencie (podľa okolností) na všetky práva duševného vlastníctva na našej stránke a v materiáloch, ktoré sú na nej zverejnené. Tieto diela sú chránené zákonmi a zmluvami o autorských právach na celom svete. Všetky takéto práva sú vyhradené.

Môžete vytlačiť jednu kópiu a stiahnuť si výňatky z ktorejkoľvek stránky (stránok) z našej stránky pre vašu osobnú potrebu a môžete upozorniť ostatných vo svojej organizácii na obsah uverejnený na našej stránke.

Papierové alebo digitálne kópie materiálov, ktoré ste vytlačili alebo stiahli akýmkoľvek spôsobom, sa nesmú meniť a nesmú sa používať žiadne ilustrácie, fotografie, videosekvencie alebo zvukové sekvencie, ani žiadne grafiky oddelene od sprievodného textu.

Náš štatút (a štatút všetkých identifikovaných prispievateľov) ako autorov obsahu na našej stránke sa musí vždy výslovne potvrdiť.

Na komerčné účely nesmiete používať žiadnu časť obsahu na našej stránke bez toho, aby ste na to získali licenciu od nás alebo našich poskytovateľov licencií (podľa okolností).

Ak vytlačíte, skopírujete alebo si stiahnete akúkoľvek časť našej stránky v rozpore s týmito podmienkami používania, vaše právo na používanie našej stránky sa okamžite skončí a podľa nášho uváženia musíte vrátiť alebo zničiť všetky kópie materiálov, ktoré ste vyrobili.

Žiadne spoliehanie sa na informácie

Obsah sa na našej stránke poskytuje len na všeobecné informačné účely. Nemá slúžiť ako rada, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Pred prijatím alebo upustením od akéhokoľvek opatrenia na základe obsahu zverejneného na našej stránke sa musíte poradiť s profesionálom alebo odborníkom.

Hoci vynakladáme primerané úsilie na to, aby informácie na našej stránke boli aktuálne, nedávame žiadne záruky, či už výslovné alebo implicitné, že obsah na našej stránke je presný, úplný alebo aktuálny.

Obmedzenie našej zodpovednosti

Nič v týchto podmienkach používania nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za usmrtenie alebo zranenie vyplývajúce z našej nedbanlivosti, nášho podvodu alebo zámernej dezinformácie, ani akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú podľa slovenských právnych predpisov nemožno vylúčiť alebo obmedziť.

V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi vylučujeme všetky podmienky, záruky, vyhlásenia alebo iné podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na našu stránku alebo na akýkoľvek jej obsah, či už výslovné alebo implicitné.

Nebudeme voči žiadnemu používateľovi niesť zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu, či už vyplývajúcu zo zmluvy, následkom priestupku (vrátane nedbanlivosti), porušenia zákonnej povinnosti alebo inak, dokonca aj vtedy, ak to bolo predvídateľné, pokiaľ k takej strate došlo následkom alebo v súvislosti s:

 • používaním našej stránky alebo nemožnosťou používať našu stránku; alebo
 • používaním akéhokoľvek obsahu zobrazeného na našej stránke alebo spoliehaním sa na tento obsah.

Ak ste firemným používateľom, upozorňujeme vás, že nebudeme niesť zodpovednosť najmä za:

 • ušlý zisk, stratu predaja, podnikania alebo príjmov,
 • prerušenie podnikania,
 • stratu predpokladaných úspor,
 • stratu obchodných príležitostí, dobrej vôle alebo dobrej povesti; alebo
 • akékoľvek nepriame alebo následné straty alebo škody.

Ak ste spotrebiteľským používateľom, upozorňujeme vás, že našu stránku poskytujeme len na domáce a súkromné použitie. Súhlasíte s tým, že našu stránku nepoužijete na žiadne obchodné alebo podnikateľské účely a že my voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť za ušlý zisk, stratu podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu obchodných príležitostí.

Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú vírusom, útokom formou distribuovaného zahltenia servera služby alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, údaje alebo iné zariadenia vo vašom vlastníctve v dôsledku vášho používania našej stránky alebo stiahnutia akéhokoľvek obsahu z našej stránky alebo akejkoľvek webovej stránky, ktorá je s našou lokalitou prepojená.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah webových lokalít, ktoré sú prepojené na našu stránku. Takéto prepojenia by sa nemali interpretovať ako podpora týchto prepojených webových lokalít. Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá môže vzniknúť následkom ich používania.

Rôzne obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti sa budú vzťahovať na zodpovednosť vyplývajúcu z dodania tovaru, ktoré pre vás zabezpečíme, a ktorá bude stanovená v našich obchodných podmienkach.

Nahrávanie obsahu na našu stránku

Vždy, keď použijete funkciu, ktorá umožňuje nahrať obsah na našu stránku alebo nadviazať kontakt s inými používateľmi našej stránky, musíte dodržiavať obsahové štandardy stanovené v našich zásadách používania.

Garantujete, že každý takýto príspevok bude spĺňať tieto štandardy.

Akýkoľvek obsah, ktorý nahrajete na našu stránku, sa bude považovať za nedôverný a nechránený. Všetky vaše vlastnícke práva súvisiace s vaším obsahom ostávajú zachované, no musíte nám a ostatným používateľom našej stránky poskytnúť obmedzenú licenciu na používanie, uchovávanie a kopírovanie tohto obsahu a na distribúciu a sprístupnenie tohto obsahu tretím stranám. Práva, na ktoré nám poskytujete licenciu, sú opísané v nasledujúcom odseku (Práva, na ktoré poskytujete licenciu).

Taktiež máme právo prezradiť vašu totožnosť akejkoľvek tretej strane, ktorá tvrdí, že akýkoľvek obsah, ktorý ste uverejnili alebo nahrali na našu stránku, predstavuje porušenie jej práv duševného vlastníctva alebo jej práva na súkromie.

Nebudeme zodpovední ani niesť zodpovednosť voči žiadnej tretej strane za obsah alebo presnosť akéhokoľvek obsahu, ktorý ste vy alebo akýkoľvek iný používateľ zverejnili na našej stránke.

Máme právo odstrániť akýkoľvek príspevok, ktorý na našej stránke zverejníte, ak podľa nášho názoru váš príspevok nespĺňa obsahové štandardy stanovené v našich zásadách používania.

Názory iných používateľov zverejnené na našej stránke nereprezentujú naše názory alebo hodnoty.

Práva, na ktoré poskytujete licenciu

Keď nahráte alebo zverejníte obsah na našej stránke, udeľujete nasledujúce licencie:

 • Trvalá, celosvetová, neexkluzívna, bez licenčných poplatkov, prevoditeľná licencia, na základe ktorej máme právo na používanie, reprodukovanie, distribúciu, prípravu odvodených diel, zobrazovanie a vykonávanie tohto obsahu v súvislosti so službami poskytovanými na našej stránke (vrátane neobmedzeného používania na propagáciu našej stránky alebo služieb) a vo všetkých médiách.
 • Trvalá, celosvetová, neexkluzívna, bez licenčných poplatkov, prevoditeľná licencia pre ostatných používateľov našej stránky a našich inzerentov, obchodných partnerov a pridružené spoločnosti, na základe ktorej si môžu tento obsah prezerať v súvislosti so službami poskytovanými na našej stránke.

Vírusy

Nezaručujeme, že naša stránka bude bezpečná a nebude obsahovať žiadne chyby ani vírusy.

Ste zodpovední za konfiguráciu vašej informačnej technológie, počítačových programov a platformy, ktoré používate s cieľom získať prístup na našu stránku. Mali by ste používať vlastný softvér na ochranu proti vírusom.

Nesmiete zneužívať našu stránku vedomým zavedením vírusov, trójskych koňov, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý je technologicky alebo inak škodlivý. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup na našu stránku, na server, na ktorom je naša stránka uložená, ani na žiadny server, počítač alebo databázu pripojenú na našu stránku. Nesmiete zaútočiť na našu stránku zahltením servera služby alebo distribuovaným zahltením servera služby. Každé takéto porušenie nahlásime príslušným orgánom činným v trestnom konaní a budeme spolupracovať s týmito orgánmi tým, že im prezradíme vašu totožnosť. V prípade takéhoto porušenia sa vaše právo na používanie našej stránky okamžite skončí.

Prepojenie na našu stránku

Môžete vytvoriť prepojenie na našu domovskú stránku za predpokladu, že tak urobíte spôsobom, ktorý je spravodlivý a legálny a nepoškodzuje našu reputáciu ani ju nevyužíva. Nesmiete vytvoriť prepojenie takým spôsobom, ktorý naznačuje akúkoľvek formu pridruženia, schválenia alebo podpory z našej strany, pokiaľ tomu tak nie je.

Prepojenie na našu stránku nesmiete vytvoriť na žiadnej webovej stránke, ktorú nevlastníte.

Vyhradzujeme si právo zrušiť povolenie na také prepojenie bez upozornenia. Webová stránka, na ktorej vytvoríte prepojenie, musí vo všetkých ohľadoch spĺňať obsahové štandardy stanovené v našich zásadách používania.

Ak si želáte použiť obsah zverejnený na našej stránke, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte info@svetla.sk.

Prepojenia a zdroje tretích strán na našej stránke

V prípade, že naša stránka obsahuje prepojenia na iné stránky a zdroje poskytnuté tretími stranami, tieto prepojenia sa poskytujú len pre vašu informáciu. Nemáme kontrolu nad obsahom týchto lokalít alebo zdrojov.

Interaktívne služby

Z času na čas môžeme na našej stránke poskytnúť interaktívne služby, vrátane, okrem iného:

 • hodnotenia výrobkov,
 • možnosť predkladať návrhy prostredníctvom našej stránky,
 • recenzie výrobkov.

V prípade, že poskytneme akúkoľvek interaktívnu službu, poskytneme vám jasné informácie o charaktere ponúkaných služieb, či tieto služby podliehajú moderovaniu a aký druh moderovania sa používa (vrátane toho, či moderovanie vykonávajú ľudia alebo technika).

Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme posúdili všetky možné riziká pre používateľov (najmä pre deti), ktoré im môžu hroziť od tretích strán, ak využijú akúkoľvek interaktívnu službu poskytovanú na našej stránke, a v každom prípade rozhodneme, či je náležité použiť v súvislosti s týmito rizikami moderovanie príslušnej služby (vrátane toho, aký spôsob moderovania je vhodné použiť). Nemáme však žiadnu povinnosť dohliadať na interaktívnu službu, ktorú poskytujeme na našej stránke, monitorovať ju alebo ju moderovať a výslovne vylučujeme našu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú používaním akejkoľvek interaktívnej služby, pokiaľ používateľ túto službu používa v rozpore s našimi obsahovými štandardmi bez ohľadu na to, či je táto služba moderovaná alebo nie.

Ochranné známky

“Lampenwelt” je registrovaná ochranná známka spoločnosti Lampenwelt GmbH v Nemecku a v EÚ.

Kontaktujte nás

Ak nás chcete kontaktovať, pošlite e-mail na info@svetla.sk.


Telefón: 0 258 419 273
E-mail: info@svetla.sk

Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku.

Platné od októbra 2018

Lampenwelt GmbH

Prečiarknuté ceny na svetlá.sk zodpovedajú doporučenej maloobchodnej cene výrobcu.
Všetky ceny produktov sú uvedené v €, vrátane 20 % DPH a bez prepravných nákladov.

© 2023 Lampenwelt GmbH